Yixing teapots
Sort By:
Rong Tian - 180ml
Rong Tian - 180ml
$169.00
Add to wish list
San Zu Hu - 190ml
San Zu Hu - 190ml
$172.00
Add to wish list
Gao Shi Piao Hu - 110ml
Gao Shi Piao Hu - 110ml
$116.00
Add to wish list
Hu Bian Gao Fang - 160ml
Hu Bian Gao Fang - 160ml
$172.00
Add to wish list
Gu Xing Fang Gu - 290ml
Gu Xing Fang Gu - 290ml
$168.00
Add to wish list
RESERVED - Chang Qing Hu - 300ml
RESERVED - Chang Qing Hu - 300ml
$360.00
Add to wish list
Wa Dang Hu - 130ml
Wa Dang Hu - 130ml
$147.00
Add to wish list
Ban Yue - 100ml
Ban Yue - 100ml
$157.00
Add to wish list
Bian  Jiu Tan Hu - 80ml
Bian  Jiu Tan Hu - 80ml
$108.00
Add to wish list
Fei Xiang Hu - 110ml
Fei Xiang Hu - 110ml
$126.00
Add to wish list
Ju Lei Hu  - 210ml
Ju Lei Hu  - 210ml
$220.00
Add to wish list
Li Xing Fang Gu - 90ml
Li Xing Fang Gu - 90ml
$162.00
Add to wish list
Sang Bian Hu - 120ml
Sang Bian Hu - 120ml
$142.00
Add to wish list
Shi Piao - 50ml
Shi Piao - 50ml
$74.00
Add to wish list
Si Ting Long Dan - 100ml
$188.00
Add to wish list
Si Zhu Chuan Lu - 220ml
Si Zhu Chuan Lu - 220ml
$208.00
Add to wish list
Xiao Xi Shi - 50ml
Xiao Xi Shi - 50ml
$74.00
Add to wish list
Zhu Duan - 120ml
$176.00
Add to wish list
Zhu Duan Hu - 130ml
Zhu Duan Hu - 130ml
$168.00
Add to wish list
Tong Hu - 130ml
Tong Hu - 130ml
$168.00
Add to wish list